Regulamin

1. Korzystanie w Placu Zabaw Jupilandia jest odpłatne. Koszt zabawy określony jest w cenniku.
2. Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 0-10 lat. Dzieci w wieku do 1-go roku życia wchodzą na teren
Jupilandii bezpłatnie.
3. Rodzic/ pełnoletni opiekun może pozostawić na placu zabaw dziecko powyżej 3-go roku życia pod opieką animatora. Rodzic/ pełnoletni opiekun jest zobowiązany poinformować animatora o problemach zdrowotnych dziecka oraz zachowaniach, które wymagają określonej reakcji animatora.
4. Dzieci poniżej 3-go roku życia pozostają na placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
5. Wejście na teren Placu Zabaw jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i Cennika.
6. Plac zabaw jest otwarty 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 9:00 do 21:00, w niedzielę od 10:00 do 20:00, poza dniami ustalonymi przez Galerię Handlową wolnymi od pracy.
7. Dziecko może wejść lub opuścić plac zabaw tylko pod opieką rodzica bądź pełnoletniego opiekuna. Odbiór dziecka możliwy jest wyłącznie przez osobę, która pozostawiała dziecko pod opieką animatorów.
8. Dziecku ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności przysługuje bilet wstępu z 50% rabatem. Dziecko niepełnosprawne wchodzi na plac zabaw wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
9. Podczas pozostawienia dziecka na placu zabaw pod opieką personelu, animatorzy dbają o jego bezpieczeństwo.
10. Rodzic bądź pełnoletni opiekun pozostający z dzieckiem na placu zabaw odpowiedzialny jest za jego bezpieczeństwo.
11. Na placu zabaw z dzieckiem mogą przebywać dwie osoby dorosłe bądź opiekunowie. Każda następna osoba zobowiązana jest uiścić opłatę w wysokości 5,00zł.
12. Ze względów bezpieczeństwa na placu zabaw w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 25 osób. W przypadku przekroczenia tej liczby, animator ma prawo odmówić rodzicowi wejścia na plac zabaw z dzieckiem lub pozostawienia dziecka samego na placu zabaw.
13. Rodzic/ opiekun pozostawiający dziecko na placu zabaw zobowiązuje się do odebrania dziecka o wyznaczonym czasie, każde przekroczenie czasowe naliczane będzie zgodnie z cennikiem.
14. Dziecko oraz rodzic/ opiekun przebywający na terenie placu zabaw są zobowiązani do pozostawienia ubrania oraz obuwia w szatni.
15. Ze względów higienicznych oraz bezpieczeństwa przebywanie na placu zabaw możliwe jest wyłącznie w skarpetach
lub rajstopach- dotyczy zarówno dzieci jak
i osób dorosłych. Dorośli nie posiadający skarpet mają możliwość zakupu w recepcji jednorazowych ochraniaczy na obuwie.
16. Dzieci przebywające na placu zabaw nie mogą mieć przy sobie przedmiotów zagrażających ich bezpieczeństwu podczas zabawy, np.: łańcuszki, bransoletki, zegarki, paski z ostrymi sprzączkami, pierścionki itp.
17. Spożywanie przekąsek, posiłków, a także picie napojów odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu- pierwsza część sali zabaw.
18. Za zniszczenie lub uszkodzenie przez dziecko zabawek oraz sprzętów będących własnością placu zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie.
19. Na terenie placu zabaw nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Obowiązuje również bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
20. Konstrukcja przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 lat.
21. Zabrania się:
- podejmowania zachowań, które mogą wywołać uszczerbek na zdrowiu dziecka, rodzica lub opiekuna,
- wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje placu zabaw,
- wnoszenia na plac zabaw wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie,
- żucia gumy podczas zabawy.
22. Właściciel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na placu zabaw nie przestrzegających regulaminu.
23. W przypadku niebezpiecznych zachowań stanowiących zagrożenie dla innych uczestników placu zabaw, personel na prawo poprosić Gości o zastosowanie się do zaleceń animatorów lub opuszczenie placu zabaw bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
24. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
25. Na teren placu zabaw wpuszczane są grupy zorganizowane. Za grupę zorganizowaną uważa się liczbę min. 10 dzieci. Na każdą grupę zorganizowaną musi przypadać minimum 1 opiekun.
26. Akceptując regulamin rodzic/ opiekun zgadza się na przesyłanie informacji o atrakcjach i ofercie Placu Zabaw Jupilandia na wskazany adres e-mail lub numer telefonu.
27. W czasie zabawy na Placu Zabaw mogą być wykonywane zdjęcia przez pracowników Jupilandii do umieszczania w galerii placu zabaw, na stronie internetowej www.jupilandia.pl oraz innych materiałach promocyjnych Placu Zabaw, na co korzystający z Placu Zabaw i ich rodzice/ opiekunowie wyrażają zgodę.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość oraz przestrzeganie w/w zasad. Życzymy udanej zabawy.